Between The Worlds - Kenbyo Viewing Screen
Kenbyo Viewing Screen
Ebony,copper, gold width 170mm